Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels
voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De
regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en
ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke
sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
1) De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
voelt.
2) De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is
voor het gezamenlijk gestelde doel.
3) De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de sporter.
4) Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5) De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.
6) De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7) De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer
of de hotelkamer.
8) De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als
gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen
te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9) De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan.
10) De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij
de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11) In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
VC Furos wilt al zijn leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is
daarbij essentieel. Wij willen zo een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien, bloeien en zich
prettig voelen. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel.
Het is belangrijk om adequaat te reageren indien een dergelijke situatie ontstaat. Het is echter
belangrijker dat er ook maatregelen genomen worden om grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen. Hier dragen de gedragsregels binnen onze vereniging aan bij. Binnen het team van
trainers, vrijwilligers en begeleiders zullen deze gedragsregels gehanteerd worden en in de gevallen
waar de gedragsregels niet voorzien van een antwoord ligt het binnen de verantwoordelijkheid van
hun in de geest hiervan te handelen.
VC Furos is als vereniging lid van de Nederlandse Volleybalbond, NEVOBO, die op haar beurt weer is
aangesloten bij de NOC*NSF. Als overkoepelend orgaan zijn regels opgesteld die ongewenst
seksueel gedrag proberen te voorkomen en aan te pakken.
Meer informatie over het beleid van NOC*NSF en dus ook onze vereniging, kun je terugvinden op de
site van NOC*NSF middels deze link: https://www.nocnsf.nl/vog.